shutterstock_254677891.jpg

Marknads-

och säljstrategi

I ett alltmer föränderligt, digitalt affärslandskap krävs nya visioner, förhållningssätt och arbetssätt. En väl definierad integrerad marknads- och säljstrategi, tydliga värderingar och en målinriktad kommunikation är grunden för att bygga goda kundrelationer och framgångsrika affärer.  

Conpleo erbjuder strategiskt stöd och ledning med metoder och verktyg som hjälper ditt företag att skapa långsiktigt goda affärer och hållbar affärstillväxt. 

Utvärdering

Utvärdering av marknads- och försäljningsfunktionen är basen i ett förändringsprojekt. Bedömningen är skräddarsydd för varje kund. Metoden bygger på intervjuer med ledning, marknadsföring- och säljpersonal samt med kunder, partners och andra viktiga intressenter. Observationer och fakta diskuteras och utvecklas i möten och ”workshops” med utvalda intressenter i organisationen.

Analys

Utgångspunkten är alltid att komma överens om den nuvarande situationen och fastställa de specifika frågorna som ska besvaras. Detta görs i nära dialog med kunden. Frågorna definierar vilka data som ska samlas in och analyseras. Tolkningen av data resulterar i marknadsinsikter som används för beslutsfattande för att omvandla och förbättra verksamheten.

Integrerad marknadsförings- och
försäljningsstrategi
Marknads- och säljplan

Tillsammans med kunden skapar vi den nya marknadsförings- och försäljningsstrategin. Vi definierar gapen och sättet att överbrygga dem. Baserat på våra insikter, erfarenheter, verktyg och metoder bygger vi en plattform för hållbar tillväxt.

Baserat på utvärderingen, analysen och strategin hjälper vi dig att utveckla din integrerade marknadsförings- och försäljningsplan.

 

Planen kan innefatta gemensamma mål, fokusområden, definition av värdeerbjudanden för produkter och tjänster, förslag på kanaler och uppbyggnad av försäljningspipeline, urval av marknadsföringskampanjer m.m. 

 

Planen kan också tjäna som bas för din framtida planering.